Program


SEMPOZYUM PROGRAMI

08.30-09.30 Kayıt, Kahvaltı ve Etkileşim

09.30-10.00

Açılış Konuşmaları

Nazmi KARYAĞDI, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer Ankara Şubesi

Görgün ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, Başkan, BTK

10.00-10.30 

Giriş Konuşması

Hikmet ULUĞBAY - Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı 

Bir devletin yönetim şekli tek başına kamu hizmetlerinin kaliteli olacağının garantisi değildir. Kamu hizmetlerinin kaliteli olmasını sağlayan hususlar, hizmetlerin topluma sunulması öncesindeki çalışmaların ne denli özgür bir düşünce ve tartışma ortamı içinde yapıldığı, sunulacak hizmetin seçeneklerinin bu çalışmalar sırasında değerlendirmeye alınıp alınmadığı ile yakından ilgilidir. (Sunum için tıklayınız / Bildiri metni için tıklayınız)

10.30-10.50 Çay Kahve Arası

10.50-11.30

Yeni Dönemde Ekonomi Yönetimi

Prof. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ, Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle, ekonomi yönetimi ve bunun tamamlayıcısı olan mali yönetim sürecinde kurumsal olarak önemli bir değişim süreci başlamıştır. Bakanlar Kurulunun siyasi niteliğinin değişmesiyle birlikte süreçteki temel aktör Cumhurbaşkanlığı olmuştur. (Sunum için tıklayınız)

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR, Öğretim Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Türkiye'nin son 10 yılında Anayasa değişikliği ile başlayan "yönetim" etkinliği konusu sonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine gelmiştir. Bütçeler de yönetimlerin program ve hedeflerini gerçekleştirmede "mali yönetim aracıolma işlevini üstlenecektir. 2019 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan bütçe sürecindeki gelişmeler bu sunumda ele alınacaktır. (Sunum için tıklayınız)

11.30-.11.50

Yeni Dönemde Hukuksal Alan

Doç. Dr. Cenker GÖKER, Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi 

Anayasa'nın pek çok maddesindeki değişikliklerle daha önce Bakanlar Kurulu'nca kullanılacağı belirtilenler ve başkaca yetkiler artık Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini düzenleyen 104'üncü madde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin kapsamını da belirlediğinden dikkatle incelenmelidir. (Sunum için tıklayınız)

11.50-13.20 Öğle Yemeği

13.20-13.40

Yargıda Hedef-Süre Uygulaması

Ertuğrul ÇEKİN, Strateji Geliştirme Başkanı, Adalet Bakanlığı 

CEPEJ tarafından 2007 yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak üzere SATURN Merkezi adı altında bir çalışma başlatılmıştır.SATURN Merkezinin amacı, zaman yönetimi konusunda bilgi toplamak ve makul süre içerisinde adil yargılanma hakkını ihlal etmelerinin önüne geçecek politikaların uygulanmasını sağlamaktır.

Ülkemizde hedef süre belirlenmesi çalışmalarına, ilk olarak 2013 yılında bu kapsamda ülkemize yönelik bir model geliştirmek amacıyla başlanmıştır. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

13.40-14.00

"Artık Görevi Yapmak Yetmiyor"

Gökhan ERGUN, YK Üyesi ve Genel Müdür, Bimser Çözüm 

Dönüşüme / değişime adaptasyonun önemi gitgide artıyor. 'Adapte olmayan ayakta kalamaz' kuralı her geçen gün daha da sert bir havaya bürünüyor çünkü değişim hızlandı. Her gerektiğinde, değişime / dönüşüme adapte olabilmek için yeni sistem çalışmalarına girmekten ziyade, yeni düzene hemen uyum sağlayacak esnek ve akıllı sistemlere sahip olmak zorundayız.

Ve operasyonel sistemler artık tek başlarına bu amaca hizmet edemiyorlar. Verimlilik sistemleri kurmak ve bunlara süreklilik kazandırmak zorundayız. (Sunum için tıklayınız)

14.00-14.40

Kamu Kurumlarında Dijitalleşme: İyi Uygulama Örnekleri

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Vizyonunda Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi

Arif YILDIRIM, Eski Genel Müdür Yardımcısı, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Kamu mali yönetim sistemimizin elektronik ortamda ve uçtan uca bütünleşik iş süreçlerine sahip olması amacı ile 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bir taraftan uzun vadeli hedefler belirlenirken diğer taraftan da devlet muhasebesi bilişim sisteminin yenilenmesi çalışmaları yürütülmüştür. (Sunum için tıklayınız)

e-Devlet Kapısı

e-Devlet Kapısının kuruluşundan itibaren gelişen hizmet çeşitliliği, kullanım sayıları ve kullanılan teknolojilerde yaşanan değişimler ile e-Devlet Kapısında gelinen son durum hakkında bilgi verilecektir.

Ahmet YAPICI, E-Devlet ve Bilgi Toplumu Direktörü, TÜRKSAT 

14.40-15.00 Çay Kahve Arası

15.00-15.30

Yükseköğretimde Kalite ve Kurumsallaşma

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhittin ACAR, Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Tuba CANVAR KAHVECİ, Öğretim Üyesi, Sakarya Üniversitesi 

15.30-15.50

EFQM Mükemmellik Modeli ve Kurumsallaşma

Dr. Suat AKGÜL, Enstitü Müdür Yardımcısı, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

TGSKMAE'de 2014 yılında uygulanmakta olan kalite sistemlerini bütünleşik olarak yönetmek amacıyla Toplam Kalite anlayışına geçilmiş ve rol model olarak EFQM Mükemmellik Modeli benimsenmiştir. Böylece Enstitünün faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapının oluşturulması, müşterilerine yüksek nitelikte hizmet sunarak uluslararası düzeyde kabul gören bir enstitü olması hedeflenmiştir. (Sunum için tıklayınız)

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ